POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej  Kaluzka Akademia Pływania - kaluzkaakademiaplywania.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest administrator strony kaluzkaakademiaplywania.pl. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: kkaluzka@wp.pl.

Kancelaria stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego lub innego medium – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez następujący czas:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności, a także spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego oraz innych przepisów – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego lub innego medium – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 3. prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możecie Państwo uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwa określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możecie Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możecie Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 6. przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 7. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Informujemy, że strona internetowa kaluzkaakademiaplywania.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  • statystycznym,
  • przystosowania strony internetowej do Państwa preferencji.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możecie Państwo sprawdzić czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.